Terms and Conditions

English version of Terms and Conditions is written below the Polish one.

Niniejszy dokument określa warunki, na jakich FORKLORE Sp. z o.o. (dalej “FORKLORE”) świadczy usługi turystyczne osobom prywatnym oraz firmom.

ARTYKUŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin FORKLORE jest regulowany przez Kodeks cywilny Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o Ochronie Praw Konsumentów, Ustawę o Turystyce i inne przepisy Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2 Niniejszy dokument określa regulamin sprzedaży usług turystycznych Klientom FORKLORE.
1.3 Warunki zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich rodzajów usług turystycznych oferowanych przez FORKLORE.
1.4 Oferta FORKLORE zawiera:
warsztaty gotowania / wydarzenia okazjonalne / wycieczki kulinarne – prowadzone przez FORKLORE Sp. z o.o., zarejestrowaną przy ulicy Głogowskiej 251 A; 60-111 Poznań, NIP: 7792508099, REGON: 384042475.
1.5 FORKLORE gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne licencje do prowadzenia działalności zgodnie z warunkami umowy.
1.6 FORKLORE oferuje różne rodzaje zajęć (lekcje gotowania, degustacje, pojedyncze wydarzenia, wycieczki krajoznawcze) oraz produkt specjalny, objęte szczególnymi warunkami.
1.7 Minimalne wymagania sprzętowe urządzenia, z którego klient będzie korzystał przy dokonywaniu płatności:
– system operacyjny komputera – Windows XP, iOS;
– przeglądarka internetowa – Mozilla, Opera, Internet Explorer.

ARTYKUŁ 2. OFERTA I PRZYJĘCIE OFERTY

2.1 Niniejsze warunki są publikowane na stronie internetowej FORKLORE (www.forkloretour.com). Mogą być również wysyłane dowolnym innym kanałem w odpowiedzi na prośbę danej osoby. Są one nieodwołalne w okresie ich ważności, z wyjątkiem przypadków, gdy Operator (FORKLORE) je odwoła.

W przypadku odwołania, Operator informuje opinię publiczną/potencjalnych Klientów w ciągu 5 dni od momentu odwołania, publikując powiadomienie na stronie internetowej www.forkloretour.com. Jeśli klient zaakceptuje ofertę na podstawie nieaktualnych warunków, FORKLORE nie jest zobowiązane do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z poprzednimi warunkami, z wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w opublikowanym powiadomieniu.
2.2 Za przyjęcie Oferty uważa się odpowiedź od osoby, do której skierowano Ofertę, potwierdzającą przyjęcie Oferty. Akceptacja musi być kompletna i bezwarunkowa.
2.3 Niniejsze warunki wchodzą w życie, gdy tylko Klient podejmie jedno z następujących działań:
2.3.1 Zamawia określone usługi za pośrednictwem strony internetowej FORKLORE – www.forkloretour.com, portalu społecznościowego – Facebook zgodnie z klauzulami 3.1–3.3 tego dokumentu.
2.3.2 Wysyła formularz rezerwacji do FORKLORE w celu świadczenia usług turystycznych, zgodnie z klauzulami 3.1–3.3 tego dokumentu.
2.3.3 Zatwierdza ostateczną wersję wycieczki, zgodnie z klauzulami 3.1–3.3 tego dokumentu.
2.3.4 Dokonuje płatności zgodnie z klauzulami w art. 5 tego dokumentu. Klient bezwarunkowo zgadza się z tymi warunkami, przyjmując Ofertę.

ARTYKUŁ 3. PROCEDURA ZAMAWIANIA USŁUG

3.1 Usługi FORKLORE można zamówić:
3.1.1 Za pośrednictwem strony internetowej – www.forkloretour.com
3.1.2 Poprzez wiadomość prywatną: za pośrednictwem profilu Facebook @forkloretour, Instagram @forkloretour lub wiadomości email przesłanej na adres contact@forkloretour.com
3.1.3 Uczestnictwo w wydarzeniu / wycieczce bezpośrednio przed rozpoczęciem
3.2 Zamawianie usług za pośrednictwem strony internetowej:
3.2.1 Klient, po wybraniu odpowiednich usług, przechodzi do strony w celu wypełnienia formularza rezerwacji. Klient musi dokładnie wypełnić wszystkie wymagane pola.
3.2.2 Po przesłaniu Rezerwacji i przetworzeniu Rezerwacji przez FORKLORE, Operator skontaktuje się z Klientem w celu dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów i / lub koordynacji szczegółów wycieczki, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług turystycznych.
3.2.3 Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów i otrzymaniu niezbędnych dokumentów, FORKLORE prześle Klientowi końcowy program wycieczki, który wskazuje wszystkie usługi, które Operator ma świadczyć na rzecz Klienta, koszt wycieczki, fakturę oraz inne niezbędne informacje.
3.3 Zamawianie usług poprzez wiadomość prywatną: na profilu Facebook, Instagram lub wiadomość mailową 
3.3.1 Usługi FORKLORE można zamówić poprzez wiadomość prywatną przesłaną na profil FORKLORE na Facebooku (@forkloretour), Instagramie (@forkloretour) lub poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres contact@forkloretour.com. Klient po zdeklarowaniu chęci uczestnictwa w wydarzeniu/wycieczce/chęci zakupu produktu specjalnego, zostanie poproszony o podanie adresu mailowego, na który zostaną przesłane szczegóły dotyczące wybranego produktu wraz ze specjalnie wygenerowanym linkiem do zapłaty (za pośrednictwem PayLane)
3.3.2 Po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta równoznacznej z dokonaniem płatności i przetworzeniu jej przez FORKLORE, Operator skontaktuje się z Klientem w celu dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów i / lub koordynacji szczegółów wycieczki, niezbędnych do świadczenia usług turystycznych.
3.3.3 Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów i otrzymaniu niezbędnych dokumentów, FORKLORE prześle Klientowi końcowy program wycieczki, który wskazuje wszystkie usługi, które Operator ma świadczyć na rzecz Klienta, koszt wycieczki, inne informacje z fakturą.
3.4 Uczestnictwo w wydarzeniu tuż przed jego rozpoczęciem.
3.4.1 Usługi FOKLORE można zamówić w kasie tuż przed rozpoczęciem, w miejscu rozpoczęcia wydarzenia.
3.4.2 Klient ma prawo ustnie ustosunkować się do wszystkich szczegółów imprezy / wycieczki, po czym FORKLORE i Klient uzgodnią na piśmie ostateczny program imprezy / wycieczki.
3.4.3 Po przetworzeniu płatności za wydarzenie / wycieczkę w kasie Klient otrzymuje potwierdzenie płatności SMS-em.
3.5 Po pomyślnym przetworzeniu płatności za zamówioną usługę Klient otrzymuje fakturę za płatność elektronicznie na skrzynkę e-mail.

ARTYKUŁ 4. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1 Usługi są świadczone przez FORKLORE zgodnie z Formularzem rezerwacji Klienta, podpisanym przez FORKLORE i Klienta.
4.2 Zmiany w wycieczce wymagane przez Klienta są dokonywane według uznania FORKLORE. Jeżeli żądanych zmian nie można wprowadzić, Klient zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnionej trasy lub złożenia nowego zamówienia (co może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla klienta). W takich przypadkach płatność za oryginalne zamówienie nie podlega zwrotowi. We wszystkich przypadkach zmiany na
wniosek Klienta można dokonać tylko za zgodą FORKLORE.
4.3 W wyjątkowych przypadkach, jeżeli FORKLORE nie będzie w stanie świadczyć usług na rzecz Klienta zgodnie z zatwierdzonym planem, z przyczyn niezależnych od Operatora, Operator ma prawo zmienić kolejność świadczenia usług lub zmianę alternatywnego  zakwaterowania i innych usług na usługi tej samej lub wyższej kategorii, bez uzgadniania takich zmian z Klientem. Operator musi powiadomić Klienta o wszelkich takich zmianach lub zamianach w odpowiednim terminie.

ARTYKUŁ 5. PROCEDURA WYKONYWANIA PŁATNOŚCI

5.1 Płatność za usługi FORKLORE za uczestnictwo w jednorazowych wydarzeniach:
5.1.1 Klient może zapłacić dogodną walutą: polską złotówką (PLN), dolarami amerykańskimi (USD) lub euro (EUR), dokonując płatności za pośrednictwem PAYLANE Payment Gate (PayLane Sp. z oo z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ulicy CK Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, o kapitale 4 201 000 zł.) Płatność za usługi jest dokonywana na rachunek bankowy FORKLORE, za pomocą międzynarodowej karty debetowej lub kredytowej, lub dokonując płatności kartą (międzynarodową kartą debetową lub kredytową) za pomocą terminalu płatniczego SumUp przed rozpoczęciem wydarzenia (fizyczna obecność).
5.1.2 Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny (100%) za jeden dzień / weekend / pojedyncze wydarzenie.

5.2 Płatność za usługi FORKLORE za uczestnictwo w kilkudniowych wycieczkach kulinarnych:

5.2.1 1 Klient może zapłacić dogodną walutą: polską złotówką (PLN), dolarami amerykańskimi (USD) lub euro (EUR), dokonując płatności za pośrednictwem PAYLANE Payment Gate (PayLane Sp. Z oo z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ulicy CK Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, o kapitale 4 201 000 zł.) Płatność za usługi jest dokonywany na rachunek bankowy FORKLORE, za pomocą międzynarodowej karty debetowej lub kredytowej.
5.2.2 Klient, po wypełnieniu Formularza rezerwacji, jest zobowiązany do wpłacenia depozytu w wysokości 30% ceny wycieczki (do 46 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki)
5.2.3 Całkowity koszt usług należy zapłacić nie mniej niż 45 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki.

ARTYKUŁ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

6.1 Spółka FORKLORE ma prawo do:
6.1.1 Wykonania zobowiązań umownych wobec Klienta;
6.1.2 Braku świadczenia usług w przypadku nieuiszczenia przez Klienta zapłaty lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów lub innych informacji w odpowiednim czasie;
6.1.3 Zmiany programu wycieczki bez zgody klienta w wyjątkowych przypadkach, jeśli czynniki niezależne od FORKLORE, typu zakwaterowanie, transport lub inne usługi świadczone za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług nie są już możliwe do spełnienia. FORKLORE jest zobowiązany do poinformowania Klienta o następujących zmianach w odpowiednim terminie.
6.1.4 Zmiany programu dnia lub odwołania wydarzenia – w szczególnych sytuacjach, niezależnych od FORKLORE, jak np. niekorzystne warunki pogodowe. FORKLORE jest zobowiązany do poinformowania Klienta o następujących zmianach w odpowiednim terminie.
6.2 FORKLORE jest zobowiązany do wywiązania się ze swoich obowiązków we właściwy i terminowy sposób.
6.3 Klient ma prawo do:
6.3.1 Wymagania od Operatora należytego spełnienia zobowiązań umownych;
6.3.2 Anulowania wycieczki zgodnie z klauzulami w art. 7 niniejszego regulaminu.
6.4 Klient jest zobowiązany do:
6.4.1 Wywiązywania się ze swoich zobowiązań we właściwy i terminowy sposób;
6.4.2 Zapłaty za wszystkie usługi, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie;
6.4.3 Przestrzegania lokalnych przepisów prawnych dotyczących pobytu w kraju wycieczki (Polska);
6.4.4 Wzięcia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta podczas wydarzenia lub wycieczki, a także za wszelkie naruszenie wymogów prawnych dotyczących pobytu w Polsce.
6.4.5 Dostarczenia wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do świadczenia usług oraz wzięcia odpowiedzialności za ich adekwatność i dokładność;
6.4.6 Niezwłocznego powiadomienia FORKLORE o wszelkich zmianach lub błędach w przesłanych dokumentach;
6.4.7 Zapewnienia, iż Klient ma pełne ubezpieczenie podróżne ważne przez cały okres wycieczki;
6.4.8 Zapoznania się z informacjami dostarczonymi przez FORKLORE na temat warunków podróży i zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania tych warunków i zasad;
6.5 Strony mogą mieć inne prawa i ponosić inne obowiązki zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej.

ARTYKUŁ 7. POLITYKA ANULOWANIA

7.1 W przypadku, gdy Klient zażąda odwołania chęci uczestnictwa w wydarzeniu / wycieczce, FORKLORE ma prawo nałożyć następujące kary:

Jednodniowe wydarzenia
7.1.1 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu do 7 dni przed jej rozpoczęciem: zwrot 100% ceny (płatność, depozyt);
7.1.2 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu do 72 godzin przed jej rozpoczęciem: 50% ceny (płatności) jest zwracane;
7.1.3 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu poniżej 72 godzin, bądź niestawienia się przed rozpoczęciem – nie przysługuje zwrot kosztów;

Wycieczki kulinarne
7.1.4 W przypadku rezygnacji z wycieczki do 45 lub więcej dni przed jej rozpoczęciem: zwrot 100% ceny (płatność, depozyt);
7.1.5 W przypadku rezygnacji z wycieczki na mniej niż 45 do 30 dni przed jej rozpoczęciem: zwrot 40% ceny (płatność, depozyt)
7.1.6 W przypadku rezygnacji z wycieczki na mniej niż 30 dni przed jej rozpoczęciem: zwrot 0% ceny (płatność, depozyt)
7.1.6.1 W przypadku odwołania – bilety na pociągi lub autobusy, za które FORKLORE już pokrył: 0% ceny (biletu) jest zwracane

7.2 Wszelkie prośby o anulowanie wycieczki, bez względu na datę anulowania, należy przesyłać pocztą elektroniczną –  contact@forkloretour.com.

ARTYKUŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

8.1 Strony ponoszą odpowiedzialność określoną w obowiązującym ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że niniejsze warunki stanowią inaczej.
8.2 FORKLORE nie ponosi odpowiedzialności za:
8.2.1 Opóźnienia i / lub odwołania podróży pociągiem i autobusem, działania innych pasażerów, pracowników kolei;
8.2.2 Zmiany w programie wycieczki z przyczyn niezależnych od Operatora;
8.2.3 Incydenty (obrażenia, zatrucie pokarmowe lub inne choroby, utrata rzeczy osobistych i dokumentów itp.). FORKLORE zapewni jedynie wszelkie niezbędne informacje oraz pomoc w ramach swoich kompetencji i uprawnień;
8.2.4 Wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta stronom trzecim lub przez osoby trzecie Klientowi;
8.2.5 Bezpieczeństwo bagażu klienta (związanego z utratą lub uszkodzeniem), wartości i dokumentów przez cały okres świadczenia usług turystycznych.

8.3 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego niezależnie.

ARTYKUŁ 9. ALERGIE I OGRANICZENIA DIETOWE

9.1 Klient po rezerwacji uczestnictwa w wycieczce / wydarzeniu jest zobowiązany do uzupełnienia odpowiedniej ankiety poinformowania FORKLORE o alergiach i ograniczeniach dietowych wszystkich uczestników. FORKLORE postara się spełnić oczekiwania osób o diecie wegetariańskiej (z wyłączeniem wegan). Jeśli FORKLORE nie będzie miał możliwości wykonania określonego wymagania, poinformuje Klienta o anulowaniu rezerwacji i pełnym zwrocie płatności.

9.2 FORKLORE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reakcje alergiczne spowodowane przez jedzenie podawane w ramach wycieczki / wydarzenia, w przypadku, gdy Klient nie dostarczył FORKLORE informacji o uczuleniu na składnik powodujący reakcje alergiczne.

ARTYKUŁ 10. LICZBA I WIEK UCZESTNIKÓW
Jeden dzień / weekendy / jednodniowe wydarzenia
10.1 Minimalna liczba uczestników wynosi 7 osób. FORKLORE ma prawo odwołać wydarzenie z powodu niskiej frekwencji – co najmniej 24 godziny przed zaplanowanym wydarzeniem. FORKLORE poinformuje Klienta o anulowaniu i zwrocie płatności.
Napoje alkoholowe są podawane osobom powyżej 18 roku życia.

Wycieczki kulinarne

10.2 1 Minimalna liczba uczestników wynosi 7 osób. FORKLORE ma prawo anulować wycieczkę z powodu niskiej frekwencji. W takim przypadku (co najmniej 24 godziny) przed zaplanowanym wydarzeniem. FORKLORE poinformuje Klienta o anulowaniu i zwróci płatność.
Napoje alkoholowe są podawane osobom powyżej 18 roku życia.

ARTYKUŁ 11. PRZEPISY KOŃCOWE
11.1 FORKLORE ma prawo cedować lub w inny sposób przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Klientem i dowolną stroną trzecią.
11.2 W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji Klient musi skontaktować się z FORKLORE, wysyłając wiadomość e-mailem (lub w inny sposób, który pozwala Operatorowi i Klientowi potwierdzić, że Klient wysłał wiadomość i że Operator ją otrzymał).
Strony będą próbowały rozwiązać wszystkie spory między sobą w drodze negocjacji. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ramach standardowej procedury reklamacyjnej, zostanie przekazany do systemu sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
11.3 Uznanie przez sąd nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień.
11.4 Niniejsze warunki mogą zostać zmienione przez FORKLORE. Takie zmiany będą obowiązywać Strony, pod warunkiem że zostaną opublikowane na stronie internetowej Operatora. Wszyscy potencjalni uczestnicy, którzy podali swoje adresy email, zostaną poinformowani o tych zmianach drogą mailową.

 

11.5 Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania technicznych prac konserwacyjnych na stronie internetowej, które mają na celu ulepszenie, modernizację lub zmianę interfejsu strony internetowej; wprowadzanie nowych lub usuwanie istniejących funkcji; jak również
inne dzieła, według własnego uznania. W okresie prac konserwacyjnych strona internetowa nie będzie dostępna dla klienta w celu zamówienia usług. Ten warunek nie wpływa na wypełnienie zobowiązań FORKLORE w odniesieniu do usług, które zostały już opłacone.
11.6 Niniejsze warunki mają zastosowanie do Klienta od daty ich wejścia w życie zgodnie z klauzulami, art. 2 niniejszego dokumentu, aż do momentu zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta.

ARTYKUŁ 12. POLITYKA REKLAMACYJNA
12.1 Jeśli Klient nie jest zadowolony z usługi, ma prawo do reklamacji pisemnej, która powinna być przesłana na adres mailowy na adres contact@forkloretour.com w ciągu 30 dni od wydarzenia / wycieczki. FORKLORE jest zobowiązany do udzielenia odpowiedniej odpowiedzi w ciągu 30 dni.

 

 

ENGLISH

FORKLORE’S Terms and Conditions for the provision of tourist services

This document establishes the terms and conditions under which FORKLORE Sp. z o.o. provides tourist services to private individuals.

ARTICLE 1. GENERAL CONDITIONS

1.1 FORKLORE’s terms and conditions are regulated by the Civil Code of the Republic of Poland, the Law on the Protection of Consumer Rights, the Law on Tourism, and other regulations of the Republic of Poland. 

1.2 This document defines the procedures for the sale of tourist services to Customers by FORKLORE. 

1.3 The terms and conditions in this document apply to all types of tourist service offered by FORKLORE.

1.4 TOUR PROVIDER:

All cooking classes/ events / tours are provided by “FORKLORE Sp. z o.o.” company, registered at Głogowska street 251 A; 60-111 Poznań, NIP: 7792508099, REGON: 384042475.

1.5 FORKLORE guarantees that it possesses all the necessary licenses for conducting its activities in accordance with the conditions of the contract.

1.6 FORKLORE offers different types of activities (cooking classes, single events, tours) and any has its own specific terms & conditions. 

1.7 The minimal hardware requirements of the device that will be used by the client for making payment:
– computer operating system – Windows XP, iOS;
– web browser – Mozilla, Opera, Internet Explorer.

ARTICLE 2. OFFER AND ACCEPTANCE OF AN OFFER

2.1 These terms and conditions are published on FORKLORE’s website. They may also be sent via any other channel in response to an individual’s request. They are irrevocable during the period of their validity, except when the Operator revokes them. 

In the case of revocation, the Operator informs the public/potential Customers within 5 days of the moment of revocation, by posting a notification on www.forkloretour.com website. If a Customer accepts an Offer based on terms and conditions that are no longer valid, FORKLORE should not be required to perform his obligations according to those previous terms and conditions, except in any specific cases established in the published notification. 

2.2 Acceptance of the Offer is considered to be a response from the person to whom the Offer was addressed, confirming acceptance of the Offer. The acceptance must be complete and unconditional.

2.3 These terms and conditions come into force as soon as the Customer takes any one of the following actions:
2.3.1. Orders specific services through FORKLORE’s website, FaceBook in accordance with clauses 3.1 to 3.3 of this document.
2.3.2. Sends a Reservation Form to the FORKLORE for the provision of tourist services, in accordance with clauses 3.1 to 3.3 of this document.
2.3.3. Approves the final version of a tour, in accordance with clauses 3.1 to 3.3 of this document.
2.3.4. Makes a payment in accordance with clauses in article 5 of this document. The Customer unconditionally agrees with these conditions by accepting an Offer.

ARTICLE 3. PROCEDURE FOR ORDERING SERVICES

3.1. FORKLORE’s services can be ordered:
3.1.1 Through the website – www.forkloretour.com
3.1.2 Through a private message sent through Facebook or Instagram profile @forkloretour or an email sent to contact@forkloretour.com
3.1.3 Attending an event/tour directly just before its beginning 

3.2. Ordering services through the website:
3.2.1 The Customer, after choosing the service on FORKLORE’s website, fills out the Reservation Form. The Customer must fill in all  required fields accurately.
3.2.2 After the Customer’s Reservation has been sent to and processed by FORKLORE, the Operator shall contact the Customer and provide additional information and documents, and/or coordinate the tour details, as necessary for the provision of the tourist services.
3.2.3 After arranging all details and receiving the necessary documents, FORKLORE shall send the Customer the final tour program that indicates all services to be provided by the Operator to the Customer, the tour cost, an invoice and other required information.

3.3. Ordering services through private messages sent on Facebook or Instagram profile (@forkloretour) or via an email to contact@forkloretour.com:
3.3.1 FORKLORE’s services can be ordered through a private message sent on Facebook or Instagram profile (@forkloretour) or via an email to contact@forkloretour.com. After declaring a willingness to participate in the event/trip / a willingness to buy a special product, the customer will be asked to provide an email address to which details of the selected product/service will be sent along with a specially generated link for making the payment (via PayLane)
3.3.2. After the Customer’s Reservation (payment) has been made and processed by FORKLORE, the Operator shall contact the Customer to provide additional information and documents, and/or coordinate the tour details, as necessary for the provision of the tourist services.
3.3.3 After arranging all details and receiving the necessary documents, the FORKLORE shall send the Customer a final tour program that indicates all services to be provided by the Operator to the Customer, the tour cost, an invoice and other required information.

3.4. Attending an event/tour before the beginning
3.4.1  FOKLORE’s services can be ordered at the place just before the beginning of the event.
3.4.2 The Customer is entitled to agree to all the details of the event/tour verbally, and afterwards which FORKLORE and the Customer will agree to the final event/tour program in a written form.

3.4.3. After processing the payment for the event/tour at the place, the Customer receives the payment confirmation via a text message.

3.5. After successfully processing the payment for the ordered service, the Customer receives the invoice for the payment electronically on email box.

ARTICLE 4. PROCEDURE FOR PROVIDING SERVICES

4.1. The services are provided by FORKLORE in accordance with the Customer’s Reservation Form, signed by the FORKLORE and Customer.
4.2. Changes to the tour that are requested by the Customer are made at the FORKLORE’s discretion. If the requested changes cannot be made, the Customer  shall be obliged to adhere to the agreed tour or shall place a new order (which may involve additional cost to the Customer). In such cases, the payment made for the original order is not refundable. In all cases, amendment of the Customer’s Application at the Customer’s request can be made only with the agreement of FORKLORE.
4.3. In exceptional cases, if it becomes impossible for FORKLORE to provide services to the Customer in accordance with the approved Customer’s Application, because of reasons that are beyond the Operator’s control, then the Operator is entitled to change the order of provision of services to the Customer, or substitute alternative accommodation and other services with those of an equal or higher category, without agreeing such changes with the Customer. The Operator must notify the Customer  of any such changes or substitutions within a reasonable timeframe.

ARTICLE 5. PROCEDURE FOR MAKING PAYMENTS

5.1. Payment for  FORKLORE’s services such as participation in Single events: 
5.1.1 The Customer can choose convenient currency between Polish Zloty (PLN), US Dollars (USD) or Euro (EUR), making a payment via PAYLANE Payment Gate (PayLane Sp. z o.o. with its registered office in Gdańsk (80-280) at C. K. Norwida 4 Street, registered in the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Department of the National Court Register under the number KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, with the share capital of 4,201,000 PLN) and transferring the payment for the services to the FORKLORE’s bank account, by making a payment with an international debit or credit card, or by making a payment by card (international debit or credit card) using the SumUp Payment Terminal just before the beginning of an event (the physical presence required).
5.1.2. In such case the Customer is obliged to pay a full price (100%) of the one day/weekend/single event.

5.2. Payment for  FORKLORE’s services such as participation in culinary tours:
5.2.1 The Customer can choose convenient currency between Polish Zloty (PLN), US Dollars (USD) or Euro (EUR), making a payment via PAYLANE Payment Gate (PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. C. K. Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, o kapitale zakładowym wynoszącym 4,201,000 zł.) and transferring the payment for the services to the FORKLORE’s bank account, by making a payment with an international debit or credit card.
5.2.2. The Customer, after filling the Reservation Form, becomes obliged to pay a deposit in the amount of 30% of the tour price (up to 46 days before the date a tour)
5.2.3. The total cost of services must be paid not less than 45 days before the date a tour (on which provision of services commences).

ARTICLE 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

6.1. FORKLORE has the right to:
6.1.1 require from the Customer to properly perform his contractual obligations;
6.1.2 reject providing services in case of  Customer’s failure to pay or to provide the necessary documents or other information in a timely manner;
6.1.3 in exceptional cases, if FORKLORE had intended to provide certain accommodation, transportation, or other services through third-party providers but the third-parties are no longer able to provide such services, FORKLORE has the right to amend the tour program without the Customer’s approval. However, FORKLORE must inform the Customer of such amendments within a reasonable timeframe.
6.1.4 in exceptional cases, such as bad weather, FORKLORE has the right to change itinerary (program of the day), FORKLORE must inform the Customer of such amendments within a reasonable timeframe.

6.2. FORKLORE is obliged to perform his obligations in a proper and timely manner.

6.3. The Customer has the right to:
6.3.1 require from the Operator to properly perform his contractual obligations;
6.3.2 cancel the tour, in accordance with clauses in article 7 of this document.

6.4. The Customer is obliged to:
6.4.1 perform his own obligations in a proper and timely manner;
6.4.2 pay for all services, in accordance with the conditions set out in this document;
6.4.3 adhere to the local legal requirements for staying in the country of the tour (Poland);
6.4.4 independently take responsibility for any damage caused by the Customer  during the tour, as well as for any violation of the legal requirements for staying in Poland.
6.4.5 provide all the information and documents necessary for the provision of services and take responsibility for their relevance and accuracy;
6.4.6 promptly notify FORKLORE of any changes to or errors in the submitted documents;
6.4.7 ensure the Customer has comprehensive travel insurance for the entire tour period;
6.4.8 familiarize himself with the information provided by FORKLORE on the conditions of travel and the safety rules, and follow these conditions and rules;
6.5 The Parties may have other rights and bear other responsibilities in accordance with the current legislation of the Republic of Poland.

ARTICLE 7. CANCELLATION POLICY

7.1. In case the Customer requests cancellation of the events/tour, the FORKLORE has the right to apply the following penalties:

Single events
7.1.1 in case of Client’s resignation of participation in the event up to 7 days before it commences: 100% of the price (payment, deposit) is refunded;
7.1.2 in case of Client’s resignation of participation in the event up to 72 hours before it commences: 50% of the price (payment) is refunded;
7.1.3 in case of Client’s resignation of participation in the event less than 72 hours before it commences or no show – no refund;

Culinary tours
7.1.4 in case of cancellation of the tour up to 45 or more days before it commences: 100% of the price (payment, deposit) is refunded;
7.1.5 in case of cancellation of the tour less than 45 to 30 days before it commences: 40% of the price (payment, deposit) is refunded
7.1.6 in case of cancellation of the tour less than 30 days before it commences: 0% of the price (payment, deposit) is refunded
7.1.6.1 in case of cancellation – tickets for trains, or buses that the FORKLORE has already paid for: 0% of the price (ticket) is refunded

7.2. Any request to cancel a tour, regardless of when the cancellation is made, must be made by email – contact@forkloretour.com.

ARTICLE 8. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

8.1. The Parties bear the responsibilities set out in the current legislation of the Republic of Poland, unless otherwise stipulated by these terms and conditions.
8.2. FORKLORE is not responsible for:
8.2.1 delays and/or cancellations of train, and bus journeys, the actions of other passengers, railway employees;
8.2.2 changes in the tour program for reasons beyond the Operator’s control;
8.2.3 incidents (injuries, food poisoning or other illness, loss of personal belongings and documents, etc.) the Customer is affected by while on the tour — although, in the event of such incidents,  FORKLORE will provide all necessary assistance within its competence and authority;
8.2.4 any damage caused by the Customer to third-parties, or by third-parties to the Customer;
8.2.5 the safety of the Customer’s luggage (whether related to loss or damage), valuables, and documents during the entire period of provision of tourist services.
8.3. The Customer is fully liable for any damage caused by him independently.

ARTICLE 9. ALLERGIES & DIETARY RESTIRCTIONS

9.1. The Customer is obligated, while booking a tour/event/product, to fill in the survey or the checkbox in the reservation form and to inform FORKLORE about allergies and dietary restrictions of all participants. FORKLORE is ready to arrange the meals for vegetarians (vegans excluded). If FORKLORE is unable to cater for a particular requirement, the Customer will get the information, cancellation of booking, and full refund (payment).

9.2.  FORKLORE does not take any responsibility for the Customer’s allergic reactions caused by food served as a part of the tour/event if the Customer has not provided the information to the FORKLORE about being allergic to the ingredient causing allergic reactions.

ARTICLE 10. NUMBER & AGE OF PARTICIPANTS

One day/weekends/single events
10.1. Minimum number of participants to start is 7. FORKLORE has the rights to cancel the event due to low attendance. In case of that (at least 24h) before the scheduled event, FORKLORE will inform the Customer about the cancellation and refund the payment. Alcoholic beverages are served the people over 18 years. 

Culinary tours
10.2. Minimum number of participants to start is 7. FORKLORE has the rights to cancel the tour due to low attendance. In case of that (at least 24h) before the scheduled event, the FORKLORE will inform the Customer about the cancellation and refund the payment. Alcoholic beverages are served the people over 18 years.

ARTICLE 11. FINAL PROVISIONS

11.1. FORKLORE has the right to assign or otherwise transfer his contractual rights and obligations arising from the contracts concluded with the Customer and any third-party.
11.2. In case of any questions or complaints by the Customer, he must contact FORKLORE by sending a message by email (or by other way that allows the Operator and Customer to confirm that the Customer has sent the message and that the Operator has received it). The Parties will try to resolve all disputes between themselves through negotiation. If a dispute is not resolved through the standard complaints procedure, it will be referred to the courts system, in accordance with the current legislation of the Republic of Poland.
11.3. The court’s recognition of the invalidity of any provision of these terms and conditions does not entail the invalidity of the remaining provisions.
11.4. These terms and conditions can be changed by FORKLORE. Such changes will be effective for the Parties, once they will be published on the Operator’s website. All potential clients who have shared their email addresses will be informed about such changes per email.
11.5. The Operator reserves the right to conduct technical maintenance works on the website that are aimed at improving, modernizing, or changing the interface of, the website; introducing new or removing existing functions; as well as other works, at his discretion. During the period of technical maintenance works the website will not be available to the Customer for ordering services. This condition does not affect the fulfilment of the FORKLORE’s obligations for services that have already been paid for.
11.6. These terms and conditions apply to a Customer from the date of their entry into force in accordance with clauses, article 2 of this document, until the Operator completes the provision of services to the Customer.

ARTICLE 12. COMPLAINT POLICY
12.1. If the Customer is not satisfied of the service, the Customer can send complaint in writing to contact@forkloretour.com within 30 days after the event/tour. FORKLORE is obligated to respond accordingly within 30 days.